treść Statutu można też pobrać w postaci pliku PDF

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI ZŁOTORYJSKIEJ

STATUT

tekst ujednolicony
z uwzględnieniem zmian wprowadzonych na Walnym Zebraniu Członków
dnia 03.04.2019r.

§1. Stowarzyszenie działające na mocy tego Statutu nosi nazwę Towarzystwo Miłośników Ziemi Złotoryjskiej, zwane jest w kolejnych przepisach Statutu jako TMZZ.

§2. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu. 

§3. Terenem działalności TMZZ jest obszar Rzeczpospolitej Polski i zagranica, a siedzibą władz TMZZ jest miasto Złotoryja.

§4. TMZZ może być członkiem zbiorowym innych towarzystw, a w działaniu pełni rolę oddziału tych towarzystw.

§5. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach i przepisach szczegółowych, nazwa i znak Towarzystwa są prawnie zastrzeżone.

§6. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudnić pracowników.

§7. TMZZ jest organizacją pożytku publicznego o charakterze społeczno-kulturalnym.
Celem Towarzystwa jest organizowanie procesów oddziaływania na ogół społeczeństwa z terenu działalności TMZZ, służących wychowaniu regionalnemu społeczeństwa, integrowanie i urzeczywistnianie społecznej inicjatywy oraz działalności na rzecz wszechstronnego rozwoju kulturalnego, zgodnie z celami państwa polskiego i Konstytucji RP, w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz innych ustaw.

Do podstawowych celów należy w szczególności:
a) podtrzymywanie tradycji narodowej,
b) pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
c) działalność na rzecz mniejszości narodowych,
d) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej,
e) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
f) działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
g) działanie na rzecz rozwoju kultury i sztuki, krajoznawstwa oraz turystyki,
h) działalność we współpracy i na rzecz niepełnosprawnych,
i) promocja i organizacja wolontariatu,
j) współudział w ochronie dóbr kultury i tradycji,
k) działalność w zakresie ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
l) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji,
m) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
n) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe.

§8. Do osiągnięcia powyższych celów TMZZ dążyć będzie poprzez:
a) ścisłą współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej;
b) współdziałanie z organizacjami społecznymi;
c) inspirowanie i popieranie badań naukowych nad przeszłością miasta i gminy i aktualnymi zmianami społeczno-gospodarczymi;
d) wydawanie opracowań naukowych, popularnych, pamiętników i innych;
e) inspirowanie i organizowanie akcji odczytowych, wykładów, sesji popularnonaukowych oraz innych form działania zgodnych z celami Towarzystwa i planami pracy uchwalonymi przez Zarząd;
f) organizowanie imprez poświęconych popularyzacji swego regionu.

§9.1 Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§9.2 Majątek TMZZ powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku Towarzystwa oraz ofiarności publicznej, odpisów do 1% od podatku dochodowego osób fizycznych.

§10. TMZZ składa się z członków:
a) zwyczajnych,
b) zbiorowo-wspierających,
c) honorowych,
d) członków-sympatyków.

§11.1 Członkiem zwyczajnym może być każdy pełnoletni obywatel Polski, który pragnie wnieść swój wkład pracy społecznej w urzeczywistnianie celów TMZZ i złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do Towarzystwa. 

§11.2 Członkiem zwyczajnym może być również osoba niepełnoletnia, która nie ma obowiązku płacenia składek członkowskich i nie bierze udziału w głosowaniu na Zebraniach Walnych Członków.

§11.3 Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania mogą być członkami Towarzystwa zgodnie z zapisami dotyczącymi obywateli polskich.

§12. Członkiem zbiorowo-wspierającym TMZZ może zostać osoba prawna, która zgłosiła się i wypełniła deklarację gotowości do współpracy z Towarzystwem w realizacji jego celów oraz zadeklaruje stałą składkę.

§13. 1.O przyjęciu, albo skreśleniu członka zwyczajnego, zbiorowo-wspierającego lub członka-sympatyka decyduje Zarząd Towarzystwa.

§13.2 Od decyzji Zarządu TMZZ w sprawach członkowskich przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania TMZZ w ciągu 14 dni od dnia otrzymania uchwały.

§14. Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu celów TMZZ. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

§15. 1Członkowie zwyczajni i honorowi maja prawo do:
a) korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz,
b) korzystania z pomocy i urządzeń TMZZ,
c) zgłaszania wniosków dotyczących działalności TMZZ.

§15.2 Członkom zbiorowym przysługują uprawnienia wymienione w pkt. b i c.

§15.3 Członkowie sympatycy zwolnieni są z obowiązku opłacania składek członkowskich i przysługują im prawa zapisane w punktach b i c.

§16. 1. Członkowie są obowiązani:
a) aktywnie uczestniczyć w realizacji celów TMZZ,
b) przestrzegać i wykonywać postanowienia statutu oraz wszelkie uchwały podjęte przez władze TMZZ,
c) brać czynny udział w pracach TMZZ oraz popierać jego zamierzenia,
d) regularnie opłacać składki w wysokości i terminach ustalonych przez Walne Zebranie Członków.

§16.2. Członkostwo wygasa poprzez:
a) dobrowolne wystąpienie z TMZZ zgłoszone na piśmie,
b) skreślenie z listy członków z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres 12 miesięcy,
c) wykluczenie prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego,
d) skazanie prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych bądź za czyn popełniony z niskich pobudek,
e) śmierć członka,
f) pozbawienie członkostwa honorowego, w wyniku rażącego działania na szkodę stowarzyszenia.

§17.1 Władzami TMZZ są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd Towarzystwa,
c) Komisja Rewizyjna,
d) Sąd Koleżeński.

§17.2 Kadencja powyższych władz trwa 3 lata.

§18. 1 Walne Zebranie Członków stanowi najwyższą władzę TMZZ.

§18.2 Walne Zebrania Członków mogą być zwoływane jako zwyczajne bądź nadzwyczajne.

§18.3 Zwyczajne i nadzwyczajne Zebrania Członków zwołuje Zarząd TMZZ.

§18.4 Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest:
a) doroczne, sprawozdawcze,
b) sprawozdawczo-wyborcze, zwoływane co 3 lata.

§18.5 O terminie Walnego zebrania wraz z proponowanym porządkiem obrad Zarząd zawiadamia członków, co najmniej na 15 dni przed terminem.

§19. 1 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się na skutek:
a) uchwały zarządu, 
b) na żądanie Komisji Rewizyjnej, 
c) na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 członków.

§ 19.2 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno odbyć się najpóźniej w ciągu 2 miesięcy od dnia zgłoszenia wniosku, żądania, względnie podjęcia uchwały.

§20. Walne Zebranie Członków jest prawomocne przy obecności 50% + 1 uprawnionych do głosowania uczestników w pierwszym terminie. W drugim terminie - bez względu na liczbę uprawnionych do głosowania.

Przebieg obrad i uchwały muszą być protokołowane.

§21.1 Walne Zebranie Członków dokonuje wyboru członków:
a) Zarządu Towarzystwa,
b) Komisji Rewizyjnej,
c) Sądu Koleżeńskiego,

§21.2 Walne Zebranie Członków ustala:
a) wysokość składek członkowskich dla członków zwyczajnych;
b) zatwierdza wytyczne problemowe prac zarządu na okres kadencji, wieloletnie w sprawach o znaczeniu perspektywicznym oraz rozpatruje sprawozdania z jego działalności;
c) wysłuchuje sprawozdań finansowych za okres sprawozdawczy i decyduje o udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej;
d) nadaje godność członków honorowych;
e) decyduje w sprawach wniosków zgłoszonych przez członków; 
f) rozpatruje odwołania od decyzji Sądu Koleżeńskiego;
g) podejmuje uchwały w sprawie zbycia i obciążenia składników majątkowych.

§21.3 Uchwały dotyczące zmiany statutu, zbycia lub obciążenia majątku Towarzystwa oraz rozwiązanie TMZZ wymagają zatwierdzenia przez władzę rejestracyjną.

§22. Kwalifikowanej większości 2/3 obecnych uprawnionych do głosowania wymagają:
a) zmiana statutu,
b) nabywanie, zbywanie lub obciążanie majątku nieruchomego,
c) zmiana wysokości składek,
d) uchwała o rozwiązaniu TMZZ.

§23. We wszystkich sprawach poza wyborami władz decydują uczestnicy w głosowaniu jawnym.
Przewodniczący Zebrania zarządza tajność głosowania w sprawie, jeżeli został zgłoszony wniosek poparty przez 1/3 uczestników obrad.

§24.1. Zarząd TMZZ jest organem wykonawczym Walnego Zebrania Członków, powołanym do kierowania działalnością organizacyjną TMZZ i wszystkimi sprawami wynikającymi z realizacji celów TMZZ niezastrzeżonych w statucie do decyzji Walnego Zebrania Członków. 

§24.2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

§24.3. Zarząd wybierany jest w składzie od 5 do 7 osób

§25.1 Zarząd działa na podstawie rocznych planów pracy, kieruje bieżącą działalnością Towarzystwa, opracowuje projekty planów działalności i budżetu Towarzystwa. 

§25.2. Towarzystwo Miłośników Ziemi Złotoryjskiej reprezentuje na zewnątrz Prezes, Wiceprezes lub wyznaczony członek Zarządu.

§25.3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku TMZZ podejmuje Zarząd. 

§25.4. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw, składania innych dokumentów oraz oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych TMZZ wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

§25.5. Do pobrania środków finansowych, dokonania przelewów niezbędny jest podpis Prezesa lub Wiceprezesa oraz innego członka zarządu. 

§25.6 Zarząd TMZZ:
a) ustala sposoby realizacji uchwał Walnego Zebrania Członków,
b) wybiera z członków Zarządu Prezesa, Wiceprezesa,Sekretarza oraz Skarbnika. 
c) podejmuje uchwały o zwoływaniu Walnego Zebrania Członków,
d) wysłuchuje okresowych informacji o pracy poszczególnych członków Zarządu i sekcji problemowych,
e/ podejmuje na wniosek Prezesa lub innych Członków Zarządu uchwały o wykluczeniu członków zgodnie z §14 statutu,
f/ rozpatruje inne sprawy ważne dla działalności TMZZ, zgodnie z celami i statutem niezastrzeżone do decyzji Walnego Zebrania Członków,
g/ podejmuje decyzje o przystąpieniu TMZZ w charakterze członka zbiorowego do innych organizacji i towarzystw,
h/ decyduje o przyjęciu darowizn, kupnie i sprzedaży nieruchomości.

§26.1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-ch członków, wybieranych przez Walne Zebranie Członków na okres 3-ch lat. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

§26. 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
a) być członkami Zarządu TMZZ, ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b) być skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
c) otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości większej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

§27.1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola całokształtu działalności TMZZ ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej;
b) składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania ze swej działalności oraz występowanie z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium dla ustępującego Zarządu. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczy w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§27.2. Komisja Rewizyjna uprawniona jest do:
a) żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Towarzystwa,
b) żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.

§28.1.Sąd Koleżeński składa się z 3 członków, wybranych przez Walne Zebranie Członków na okres 3 lat.

§28.2.Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą być członkami Zarządu.

§28.3. Członkowie Sądu wybierają spośród siebie Przewodniczącego i Sekretarza.

§28.4.Sąd Koleżeński może nakładać kary organizacyjne:
a) upomnienia,
b) nagany,
c) zawieszenia w prawach członkowskich na okres 1 roku,
d) wykluczenia ze Stowarzyszenia.

§29. Zadaniem Sądu Koleżeńskiego jest rozstrzyganie sporów wynikających między członkami TMZZ z tytułu ich przynależności do Towarzystwa. Posiedzenia Sądu Koleżeńskiego zwoływane są przez Przewodniczącego w razie potrzeby, jednak nie później jak w ciągu 30 dni od dnia wpłynięcia skargi. Posiedzenia Sądu Koleżeńskiego powinny być protokołowane, a jego decyzje doręczane stronom w ciągu 14 dni od ich podjęcia. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego służy odwołanie do Walnego Zebrania Członków.

§30.1. W strukturach TMZZ działają:
a) „Ośrodek Dokumentowania i Opracowywania Dziejów Ziemi Złotoryjskiej”, określany dalej w Statucie jako „Ośrodek”
b) Rada Programowa Ośrodka Dokumentowania i Opracowywania Dziejów Ziemi Złotoryjskiej.

§30.2. Regulamin „Ośrodka...” oraz plany pracy opracowuje Rada Programowa, a zatwierdza Zarząd TMZZ.

§30.3. Rada Programowa jest zespołem doradczo-planistycznym.

§30.4. Przewodniczący Rady Programowej TMZZ może uczestniczyć na zaproszenie Prezesa TMMZ w Posiedzeniach Zarządu TMZZ z głosem doradczym. 

§31.1. Członkowie zwyczajni niepełnoletni skupiać się mogą w Kołach Młodzieżowych TMZZ zorganizowanych w szkołach podstawowych, i szkołach średnich na obszarze działania TMZZ.

§31.2. Powołanie Koła Młodzieżowego wymaga zatwierdzenia uchwałą Zarządu TMZZ.

§31.3. Koła Młodzieżowe wybierają swój Zarząd na okres 1 roku.

§31.4. Koła Młodzieżowe realizują cele i zadania Stowarzyszenia na podstawie rocznych planów pracy uchwalanych podczas zebrań ogólnych swych członków.

§31.5. Członkowie Kół Młodzieżowych mają prawo uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków TMZZ i zabierania głosu.

§32. Majątek TMZZ składa się z ruchomości i nieruchomości.

§ 33.1 Funduszami i majątkiem zarządza Zarząd TMZZ zgodnie z planami finansowymi. 

§ 33.2.Wszelkie akty prawne, które pociągają za sobą zobowiązania pieniężne, lub zmianę majątku TMZZ wymagają dla swej ważności podpisu dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa.

§34. Mając na względzie prawidłowe gospodarowanie majątkiem Towarzystwa, zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Towarzystwa w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej “osobami bliskimi”,
b) przekazywania majątku Towarzystwa na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Towarzystwa,
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie TMZZ, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

§35. TMZZ prowadzi księgowość na zasadach ogólnie obowiązujących organizacje społeczne.

§36. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

§37. 1. Rozwiązanie TMZZ może być postanowione tylko na Walnym Zebraniu Członków. 

§37.2. Podjęcie uchwały w tym przedmiocie wymaga obecności przynajmniej połowy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków i wypowiedzenia się za rozwiązaniem przynajmniej 2/3 obecnych członków. 

§37.3. W razie rozwiązania TMZZ majątek przechodzi na instytucje, które określi Walne Zebranie Członków po zasięgnięciu opinii władzy rejestrującej.

§38. Statut niniejszy może być zmieniony uchwalą Walnego Zebrania Członków z zachowaniem odpowiednich przepisów.