Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Złotoryjskiej zaprasza na Zebranie Sprawozdawcze TMZZ
w dniu 28 marca 2011 r. o godzinie 17.00,
(drugi termin: 17.15).

Relacja z zebrania poniżej:

 

 

Zebranie rozpoczęło się w drugim terminie, ze względu na pierwotny brak quorum członków Towarzystwa.
Otworzył je prezes Aleksander Borys, który powitał gości i oddał prowadzenie wybranej w głosowaniu przewodniczącej zebrania, p. Kazimierze Tuchowskiej. Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad, zrealizowany następnie bez zmian:

  • sprawozdanie merytoryczne z działalności TMZZ za rok 2010 - prezes Aleksander Borys,
  • sprawozdanie finansowe za rok 2010 - skarbnik Bogusław Cetera,
  • wnioski o nadanie honorowego członkostwa pięciu kandydatom,
  • plan pracy Towarzystwa na rok 2011 - przewodniczący Rady Programowej Roman Gorzkowski,
  • dyskusja i wnioski

W trakcie Zebrania podjęto uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań i planu pracy oraz przedstawionych wniosków.