Konkurs - Zabytki ziemi złotoryjskiej

 Starostwo Powiatowe w Złotoryi,  Centrum Informacji Turystycznej w Złotoryi oraz Towarzystwo Miłośników Ziemi Złotoryjskiej serdecznie zapraszają do udziału w konkursie plastycznym „ZABYTKI ZIEMI ZŁOTORYJSKIEJ” w ramach Dolnośląskiej Stolicy Kultury.

Konkurs jest kierowany do uczniów szkół wszystkich szczebli: podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i ma na celu ­popularyzowanie wśród uczniów zabytków regionu oraz zachęcenie dzieci i młodzieży do poznawanie zabytków ziemi złotoryjskiej i kształtowanie wrażliwości na piękno architektury i sztuki.

W dalszej części przedstawiamy Regulamin tego konkursu, który jest też do pobrania w postaci odrębnego pliku PDF.

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „ZABYTKI ZIEMI ZŁOTORYJSKIEJ”
XVI Powiatowy Dzień Regionalisty w ramach Dolnośląskiej Stolicy Kultury

I.    Organizator:
­    Towarzystwo Miłośników Ziemi Złotoryjskiej
­    Starostwo Powiatowe w Złotoryi
­    Centrum Informacji Turystycznej w Złotoryi

II.    Cele konkursu
­    Kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez prace plastyczne.
­    Rozwijanie umiejętności plastycznych uczniów.
­    Popularyzowanie wśród uczniów zabytków regionu.
­    Zachęcenie dzieci i młodzieży do poznawanie zabytków ziemi złotoryjskiej; kształtowanie wrażliwości na piękno architektury i sztuki.

III.    Warunki uczestnictwa
­    Konkurs jest skierowany dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych.
­    Tematyka prac plastycznych dotyczy przedstawienia wybranego obiektu zabytkowego ziemi złotoryjskiej.

IV.    Uczestnicy tworzący poszczególne prace zobowiązani są:
­    do zapoznania się z zabytkami ziemi złotoryjskiej,
Przedstawione mogą być obiekty sakralne, zabytkowe budowle, pomniki, miejsca martyrologii.

V.    Technika prac:
­    dowolna (płaska technika plastyczna (np. dowolna technika malarska, rysunek, wyklejanka, wydzieranka, kolaż i techniki łączone) z wyłączeniem prac przestrzennych.

VI.    Praca jest dziełem jednego autora, wykonana osobiście. Autor ma prawo zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.

VII.    Format prac plastycznych nie mniejszy niż A4 i nie większy niż A3.

VIII.    Nie przyjmujemy prac zbiorowych.
 

IX.    Każda praca powinna zawierać następujące informacje wpisane na karcie zgłoszeń:
­    imię i nazwisko autora, wiek, klasa, szkoła;
­    placówka, adres, telefon (wraz z numerem kierunkowym);
­    imię i nazwisko nauczyciela/i lub opiekuna, pod kierunkiem, którego uczeń przygotował pracę;
­    nazwę obiektu, który stał się inspiracją do pracy.
­    praca może być zatytułowana
­    kartę zgłoszeń z powyższymi informacjami przyklejamy na odwrocie pracy.

X.    Kontakt: W razie niejasności związanych z regulaminem prosimy o kontakt telefoniczny  z pracownikami Centrum Informacji Turystycznej – 76 8781 873

XI.    Termin i miejsce nadesłania prac: do 23 czerwca 2017 roku, na adres:
Centrum Informacji Turystycznej w Złotoryi
ul. Basztowa 15
59-500 Złotoryja
z dopiskiem „KONKURS PLASTYCZNY”

XII.    Prace ocenia jury wybrane przez Organizatora.

XIII.    Jury wybierze po trzy prace w każdej kategorii wiekowej.

XIV.    Prace będą oceniane według następujących kategorii wiekowych:
­    I kategoria – klasy I-III
­    II kategoria – klasy IV-VI
­    III kategoria – klasy I-III Gimnazjum
­    IV kategoria- młodzież szkół ponadgimnazjalnych
­    V kategoria - dzieci i młodzież z Ośrodków Szkolno-Wychowawczych

XV.    Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 15 września 2017r. w sali ZOKiR podczas Sejmiku Regionalistów.

XVI.    Wyniki zostaną zamieszczone na stronach www.cit.zokir.pl i tmzz-zlotoryja.pl  

XVII.    Nagrody: Nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii wiekowej oraz wyróżnienia, jeśli zostaną wytypowane przez jury. Przewidziane są również podziękowania dla opiekunów.

XVIII.    Uwagi dodatkowe.
­    Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.
­    Prace przechodzą na własność organizatorów, nie będą zwracane autorom.
­    Autorzy zobowiązują się do przeniesienia praw autorskich na organizatora konkursu. Będzie on mógł w sposób nieograniczony – z zachowaniem praw autorskich – wykorzystywać prace wraz z ich publicznym prezentowaniem.
­    Odbędzie się wystawa pokonkursowa, data i miejsce zostanie podana w późniejszym terminie.
­    Rozstrzygnięcie Jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).
­    Osoby nagrodzone zostaną powiadomione osobnym pismem, mailowo lub telefonicznie o godzinie uroczystego wręczenia nagród.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!